External battery F99VRT & F99VRTX 6-10 KVA

    Acquy ngoài cho UPS F99VRT & F99VRTX 6-10 KVA

    Dạng lắp đặt : Rack/Tower

    Thời gian lưu điện 5-7 phút

    SKU: BP99VRT-6K Category: Tags: ,